Poznańska Galeria Nowa
ul. Mielżyńskiego 20 G
Poznań 61-725

Piotr Szpilski
galerianowa@gmail.com

...............................................................................................................................................
artysta:
Matej Frank

projekt:
Przestrzenie

miejsce:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze Nowa Nowa
Mielżyńskiego 20/ wejście G
Poznań

wernisaż:
10.01.2015, godz. 19.00 (sobota)

czas trwania:
10 -31.01.2015

godziny otwarcia galerii:
wt. -pt.: 13.00 -19.00

kurator projektu:
Piotr Szpilski

Rozwijany przeze mnie od dłuższego czasu projekt "Przestrzenie" ściśle dotyczy ludzkiego ciała. Punktem wyjściowym jest relacja między ciałem, przestrzenią, ruchem i czasem. Projekt rozpoczął się po doświadczeniach z tańcem współczesnym i jako taki składa się z kilku powiązanych wątków. Zawiera w sobie działanie performatywne, którego rezultatem staje się rysunek dalej przenoszony do form przestrzennych. Jest to seria nawarstwiających się autoportretów, negatywów autoportretu, gry z czasem i przestrzenią, poszukiwania zasięgu ciała i śladu jaki po sobie zostawia.

Matej Frank jest laureatem tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Otrzymał nagrodę prezesa Ergo Hestii Pana Piotra M. Śliwickiego.

www.artystycznapodrozhestii.pl

artysta:
Michał Dudek

projekt:
1999

miejsce:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
Mielżyńskiego 20 / wejście G
Poznań

wernisaż:
05.12.2014, godz. 20.00 (piątek)

czas trwania:
05 -19.12.2014

godziny otwarcia galerii:
wt. - pt.: 15.00 -19.00

kurator projektu:
Piotr Szpilski

Michał Dudek urodził się w 1979 roku w Warszawie. W 2005 roku Ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W latach 2006 i 2007 był na stypendium DAAD
na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie w pracowni Rebeki Horn. Punktem wyjścia w sztuce Artysty jest obserwacja własnego ciała i psychiki, w kontekście zmian zachodzących w otaczającej go rzeczywistości. Michał Dudek zajmuje
się rysunkiem, rzeźbą, malarstwem, dźwiękiem, video i instalacją.

artysta:
Michał Bugalski

projekt:
Wilczyca kapitolińska

miejsce:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
Mielżyńskiego 20 / wejście G
Poznań

wernisaż:
07.11.2014, godz. 19.00 (piątek)

czas trwania:
07 -30.11.2014

godziny otwarcia galerii:
wt. -pt.: 14.00 ?18.00

kurator projektu:
Piotr Szpilski

Powtarzamy gesty ludzi, których nigdy nie poznaliśmy, którzy zmarli nim się narodziliśmy, dlaczego więc miałoby być niemożliwym, że śnimy także ich sny, że pokutujemy za ich winy, że podzielamy ich nadzieje? Czy więc możliwe jest dotarcie do przeżyć, które nie były naszym bezpośrednim udziałem?
Czasem tak się zdarza, że coś się zgadza. Sieć drobnych elementów, sprzężenie rytmu kroków, wilgotności powietrza, zapachu. Powoduje wyłom w czasie, nagłe niespodziewane przeniesienie, w jakieś bliżej nie określone, ale dobrze znane miejsce. Coś bliskiego ? ujawnia się w najmniej oczekiwanych momentach. Pod powiekami pojawia się obraz. Przez chwilę zdaję się być kompletny.

English version:

artist:
Michał Bugalski

project:
Capitoline Wolf

place:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
Mielżyńskiego 20 / entrance G
Poznań

opening reception:
Friday, November 7th, 7 pm

exihibition dates:
7th - 30th November 2014

opening hours:
Tue - Fri: 2 pm ? 6 pm

the project curated by:
Piotr Szpilski

We repeat gestures of people, whom we've never met, who had died before we were born, so why should it be impossible to dream their dreams, to repent for their sins, to share their hopes? Is it possible then to reach out to the experiences that we didn't participate in?
It happens sometimes, that something is correct. The network od small elements, coupling of the rhythm of steps, humidity, smell. This causes a gap in time, a sudden unexpected transfer into some unspecified, but well-known place. Something close ? reveals itself in the least expected moments. Under the eyelids an image appears. For a moment, I seem to be complete.

artysta:
Sebastian Krzywak

projekt:
36,6/2.

miejsce:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
Mielżyńskiego 20 / wejście G
Poznań

wernisaż:
10.10.2014, godz. 19.00 ( piątek )

czas trwania:
11- 31.10.2014

godziny otwarcia galerii:
wt. -pt.: 13.00 - 18.00

Pracując z grawitacją tracę w pewnym stopniu kontrolę nad efektem końcowym obrazu. Niedawno, po spektaklu The Four Seasons Restaurant Romea Castellucciego, przeczytałem zapis rozmowy z reżyserem. Mówił o powodach obecności psów w swoich spektaklach. Myślę, że grawitacja pełni u mnie tą samą rolą co pies u Castellucciuego.
Zwierzę na scenie oznacza proste, zwyczajne życie. Pokazując psa burzę fikcję. A pies skupiający uwagę widzów staje się mistrzem ceremonii. Wielokrotnie zaczynam sekwencje moich przedstawień z udziałem psa. W tym wypadku nie chodzi mi wcale o język tylko o ciało teatru. Zwierzę nie reprezentuje żadnych symboli, przychodzi z innego świata i respektuje wyłącznie prawa natury. Ruchy psa są nieprzewidywalne. Wprowadzając na scenę psa ponoszę ryzyko, ?bo wiem, że wszystko może się wydarzyć. Przede wszystkim chodzi o balans pomiędzy porządkiem a nieporządkiem, pomiędzy posiadaniem kontroli a jej zaniechaniem. Taka kombinacja jest mi niezmiernie potrzebna. Piękno nabiera tu innego wymiaru. Wprowadzić zwierzę na scenę znaczy być otwartym na nowe struktury, wynikające z przypadku.
Źródło: http://magazyn.o.pl/2013/alexandra-holownia-the-four-seasons-restaurant-czyli-romeo-castellucci-na-malcie/

Sebastian Krzywak
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni profesora Włodzimierza Dudkowiaka. Laureat Salted Candy 2009. Wykładowca w School of Form.

English version:

artist:
Sebastian Krzywak

project:
36.6 / 2.

place:
Poznańska Galeria Nowa
Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
Mielżyńskiego 20 / entrance G
Poznań

opening reception:
Friday, October 10th, 7 pm

exihibition dates:
11th - 31st October 2014

opening hours:
Tue - Fri: 1 pm ? 6 pm

the project curated by:
Piotr Szpilski

Working with gravity I loose, to some degree, control over the final effect of my painting. Recently, after the play The Four Seasons Restaurant by Romeo Castellucci, I've read a recording of an interview with the director. He talked about the reasons for putting dogs in his performances. I think that gravity plays the same role in my work as the dog in Castellucci's.
?An animal on the stage symbolizes simple, ordinary life. Showing the dog, I destroy fiction. A dog, focusing attention of the audience, becomes the master of ceremony. Often I start some sequences of my performances involving a dog. In this case, it's not about the language, but the body of theather. Animal doesn't represent any symbols, it comes from another world and respects only the laws of nature. The actions of a dog are unpredictable. Introducing a dog on a stage I take a risk because I know, that anything can happen. It's all about the balance between order and disorder, between having control and its abandonment.
A combination like this is extremely necessary for me. Beauty takes on another dimension here. Introducing an animal on a stage means to be open to new structures that can take place by accident...'
source: http://magazyn.o.pl/2013/alexandra-holownia-the-four-seasons-restaurant-czyli-romeo-castellucci-na-malcie/

Sebastian Krzywak
A graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań. He defended his diploma in painting in the sudio of Professor Włodzimierz Dudkowiak. Winner of Salted Candy 2009, lecturer at the School of Form.